×
Brug for hjælp?
Klik her

Oksbøl Antenneforening

I efteråret 1972 tog daværende borgmester Egon Jensen og kæmner Knud Wolgast initiativ til at lodde stemningen blandt Oksbøl's borgere for en fællesantenneforening for hele Oksbøl by.
Det store parcelhusområde "Vestparken" var nemlig lige udstykket og byggemodnet, og det var besluttet, at hele dette område skulle tilsluttes et fællesantenneanlæg, og der blev lagt servitut på samtlige parceller.
Der viste sig stor interesse for sagen, hvilket var forståeligt nok, da Oksbøl ligger lige uden for grænsen til at modtage rimeligt godt fjernsyn fra de tre tyske stationer i Flensborg. Teknisk Udvalg indhentede tilbud fra blandt andet STOFA (Anton Petersen) Horsens og Poul Skelmose, Varde. I foråret 1973 blev holdt et orienterende møde på Turisthotellet, Oksbøl, hvor projektet blev fremlagt for de mange interesserede fremmødte. Prisen var fastsat til 1215,- kr ved 85% tilslutning. Der blev nedsat et udvalg til at forestå det praktiske arbejde med at starte fællesantenneanlæget. De fem medlemmer var Emil Buhl, R.Kappel Hansen, H.Junker, Preben Madsen og H.Thøjsen.

Forudsætningen for at starte op skulle være minimum 65 % bindende tilslutning, og med den interesse der havde været forud, skulle det jo være nemt nok - men det viste sig ikke at være tilfældet. Tilslutningsprocenten i bykernen var helt nede på 5 %, og den største tilslutning var i skovkvarteret i den nordlige bydel, hvor procenten var 63 %.

I august 1973 gik udvalget tilbage til Teknisk Udvalg med projektet. Man så sig ikke i stand til i udvalget at gennemføre det. Teknisk Udvalg tog sig dette ad notam, og besluttede at opføre et kommunalt anlæg kun for Vestparken, og skrev kontrakt med Stofa, Horsens om et anlæg med en 49 meter mast, der blev anset for høj nok. Masten blev rejst på et lille hjørne af Vandværkets grund, der var blevet afskåret fra stamparcellen af den nye Dalgårdsvej. Grunden (ca 176 kvadratmeter) var uanvendelig til andre formål, lå i bekvem afstand fra Vestparken, og endelig var der mulighed for salg af tilslutninger i det nye boligområde, Søndervang.

Så vidt - så godt! De af os, der havde regnet med at få fire "rene" programmuligheder, blev skuffet i første omgang. Der var spæde tiltag til en lille antenneforening i NV-byen, men det blev ikke til noget, og tiden gik til december 1973. Da udstedte regeringen totalt byggestop for alle offentlige anlæg, herunder også Oksbøl Antenneforening. Nu var gode råd dyre. På den ene side anlægsstoppet og på den anden side de første ejendomme i Vestparken, der havde krav på fællesantenne. Der var jo lagt servitut på parcellerne med forbud mod udendørs antenner.

Teknisk Udvalg henvendte sig derfor til det tidligere nedsatte udvalg og anmodede dem om at starte en antenneforening. Denne forening skulle omfatte hele byen, og kommunen ville så stå bag foreningen som garant for økonomien. Det var et meget fint tilbud, og udvalget påtog sig opgaven. siddende udvalg blev valgt som den første bestyrelse og konstituerede sig med E.Buhl som formand, Kappel Hansen sekretær og H.Thøjsen som kasserer.

Der var udarbejdet et tilbud af Stofa, Horsens omfattende hele byen på 1.1 million kr, hvilket svarede til 2415 kr pr husstand ved fuld tilslutning. Det var en fordobling af prisen i august 1972, men skyldes i væsentlig grad oliekrise og Jom Kippur-krigen i 1973, der havde mangedoblet kobberprisen, og alt i alt var det vist en rimelig pris. Der var mødt ca 125 interesserede til denne første generalforsamling, og der blev tegnet 66 bindende tilslutninger, udover Vestparken, denne første aften. Der var mulighed for en afdragsordning over eet år, og det benyttede mange sig af. Udover tilslutningen kom stikledningsprisen, og den var aftalt som en enhedspris med de fire autoriserede installatører til 276,- kr exclusiv gravearbejde. Antenneforeningen overtog kommunens kontrakt med Stofa, masten på Dalgårdsvej, kablet til Vestsparken og så kørte det hele videre i privat regi.

Bestyrelsen gik et par hektiske måneder i møde. På et bestyrelsesmøde den 12/2-1974 blev det besluttet, at foreningens pengeinstitut skulle være sparekassen, der havde indvilliget i at give foreningen en kassekredit. Endvidere blev besluttet annoncering i "Ugeavisen" i stor opsætning den 20/2 og 27/2, anlæggelse af medlemskartotek og regnskab blev overgivet kassereren. Årskontingent var på generalforsamlingen fastsat til 60,00 kr, og første kontingentbetaling blev fastsat til 5,- kr pr måned fra den 1. i måneden efter tilslutning.

I tredie bestyrelsesmøde den 19/3-74 deltog en repræsenstant fra Stofa, Horsens. På grund af foreningens stramme økonomi (der var ingen penge i kassen) foregik møderne på omgang mellem bestyrelsens medlemmer. Der var nu tilmeldt 207 medlemmer udenfor Vestparken, og kabelarbejdet påbegyndes den 20/3. Et nyt udkast til entreprisekontrakt blev drøftet, og entreprisesummen er væsentlig reducéret, da en revision har vist at tilslutningssteder er 110 mindre end først beregnet.Totalprisen udgør nu 1.017.806,98 kr for det arbejde, der ikke af kommunen er kontraheret om, og som udgør Vestparkens anlæg, plus mast og forbindelser derimellem. Kommunen rétablerer fortove og veje efter kabelarbejdet. Ligeledes tilbyder Stofa en servicekontrakt til en pris af 27,50 kr pr medlem, omfattende alle reparationer udenfor forsikringsressort samt en årlig gennemmåling og kontrol, samt de herunder konstaterede nødvendige arbejder og reservedele. Entreprise- og servicekontrakt blev underskrevet. Endvidere forelå forsikringstilbud fra MLU og Baltica. Baltica synes mest antageligt, men en nærmere beregning skal foretages inden beslutning træffes.

På bestyrelsesmøde den 13/9-74 blev fristen for tilmelding til den "gamle" pris forlænget til 1/3-75. Der forelå tidsplan for hele anlægget, og sidste tilslutning skulle ske lige før påske 1975. I øjeblikket er man 14 dage forud for planen.
Den 18/2-75 afholdes bestyrelsesmøde for tilrettelæggelse af generalforsamling. Der er nu 240 medlemmer udenfor Vestparken, hvor der er tilsluttet 16 parceller. Det blev besluttet at udsende et spørgeskema til afklaring af tilfredsheden med modtageforholdene. Svarene skal behandles inden generalforsamlingen, der blev fastsat til 3. april. Den skulle have været afholdt i februar, men udsættes til anlægget færdiggørelse.

Til foreningens første "rigtige" generalforsamling var mødt 36 medlemmer plus 2 repræsentanter fra Stofa, Horsens. Formanden omtalte den hektiske tid med hensyn til etablering af anlægget og få foreningen "sat på skinner".
Der er nu 240 medlemmer plus 18 i Vestparken. Måske kunne en kampagne skaffe flere med, da det så ud til, at prisen 2415,- kr kunne holde endnu en tid, men at dette skulle drøftes i kommunens Økonomiudvalg. Han konstaterede, at der havde været nogens kritik, men at anlægget nu kørte godt med små " skønhedsfejl", som han mente Stofa ville komme til livs. Af de efterfølgende kommentarer fra forsamlingen fremgik, at man ikke var helt enig i dette, og der var tilløb til en større teknisk debat, der af dirigenten blev henvist til punktet: Eventuelt, hvorefter beretningen godkendtes. Kassereren fremlagde regnskabet, der balancerede med 969.045,- kr. Kontingent foreslåes uændret 60,- kr årligt. Regnskabet godkendtes.

Under Eventuelt udspandt sig en livlig debat med kritik mod teknikken, og de forventninger man havde givet folk. Kritikken var sammenfaldende med de svar, der var indkommet på spørgeskemaerne. Kritikken koncentrerede sig om indslag fra fremmede TV-stationer, ustabil billedkvalitet på de tyske stationer, susen/støj på stereo, og sidst, men ikke mindst: for gyldne løfter fra Stofa med hensyn til kvalitet af signal. Der var flere idéer til forbedring, hvoraf to nok var mest relevante, nemlig en højere mast og modtagelse fra både Rangstrup og Strellev antennerne. Stofa-repræsentanterne erkendte, at kvaliteten ikke er " som den bør være", og at der stadig eksperimenteres med forbedringer. Men en 80 meter mast ville koste ca 100.000,- kr ekstra. Enkelte medlemmer gav udtryk for, at 2-300 kr pr medlem ikke var afskrækkende, hvis det kunne bringe kvaliteten i top. Efter debatten konstaterede dirigenten, at der var rigeligt stof til eftertanke for bestyrelsen og ikke mindst Stofa-repræsentanterne. Formanden takkede til slut for generalforsamlingens bekræftelse af bestyrelsens hidtidige kritik.
Året 1975 forløber stille og roligt. Nogle få af de skavanker på anlægget, der gav anledning til kritik på generalforsamlingen blev delvis afhjulpet, men ikke tilstrækkeligt, og det gav fornyet debat på generalforsamlingen den 21/4-1976, hvor der var mødt 14 medlemmer. Generalforsamlingen er denne gang forsinket på grund af, at garantiperioden udløb 1. april 1976, og bestyrelsen ville have de sidste "forbedringer" med. De udeblev, og som nævnt i formandens beretning havde bestyrelsen savnet lidt energi fra Stofa's side, når der skulle sættes ind mod småting. En del af debatten gik på, hvordan anlægget kunne forbedres. En undersøgelse af mastehøjde med helikopter blev urimelig dyr uden garanti for at få noget for pengene. Sagen stilles lidt i bero, og beretningen godkendtes. Af praktiske årsager omlægges regnskabsåret til kalenderåret og balancerer pr 31/12-75 med 1.131.881,- kr. Der er nu ialt solgt 363 tilslutninger inclusive 110 i Vestparken.

På et møde med Stofa den 4/5-76 erkender man, at en del af vore problemer kan løses med en højere mast, men priserne for forsøg afskrækker, og vi kræver først en teknisk kontrol af anlægget og en justering af apparaturet. Der holdes iøvrigt jævnligt møde med Stofa's repræsentanter, men forbedringer går meget langsomt. Det viser sig også, at service er en ret dyr historie, og Stofa har ingen week-end service.

På bestyrelsesmøde den 18/10-76 drøftes en skrivelse fra Stofa, hvori man slutmelder, at anlægget skal være i så god stand som muligt, og tilbyder en service kontrakt til 26.510,- kr.
Prisen synes at være for dyr, og iøvrigt er den tekniske situation endnu ikke afklaret tilstrækkeligt til, at vi vil underskrive kontrakten. De utilfredsstillende forhold bevirkede, at vi søgte assistance hos JTAS. De udarbejdede en rapport, der iøvrigt var meget længe undervejs. Af rapporten fremgik, at særlig FM var dårlig, og at antenneforholdene og signalbehandling i hovedforstærkeren var meget dårlige. Fra bestyrelsen blev der lagt yderligere pres på Stofa, for at få forholdene gjort bedre, og da Østparken stod for at skulle byggemodnes, havde vi noget at presse med. Af samme grund blev generalforsamlingen som sædvanligt udskudt. På bestyrelsesmødet den 21/6-77 forelå tilbud fra Stofa på Østparken på 171.812,- kr excl. moms og fra Skelmose Elektronik, Varde på 132.003,- kr incl. moms. Den meget store forskel forbavser og gav anledning til meget indgående analyser, men Skelmose var klart bedst. Endvidere forelå Stofa's svar på JTAS-rapporten, men var holdt i så vage og diffuse vendinger, at svaret var uden værdi som beslutningsgrundlag. Desuden forelå et nyt tilbud på servicekontrakt på 13.387,50 kr årligt, altså halvdelen af tilbuddet fremsat i maj. Det besluttedes, at Skelmose Elektronik, Varde anlægger Østparken, og spørgsmålet om servicekontrakt udskydes foreløbigt.

På generalforsamlingen den 14/7-77 var mødt 17 medlemmer foruden bestyrelsen. Der var en enkelt indvending mod det sene tidspunkt, men argumenterne var i orden. Foreningens økonomi kører fint. Gælden til kommunen er nedbragt til ca 415.000 kr. Trods dette foreslåes tilslutningsprisen hævet til 3.000,- kr og kontingent fra 65 til 100,- kr årligt, da vi må kunne forudse en stigning i vedligehold. Dette blev godkendt af generalforsamlingen. I det forløbne år var der forøvrigt afholdt et bestyrelsesmøde i gennemsnit pr måned.
En kopi af JTAS-rapporten var overgivet til Skelmose Elektronik, Varde for et eventuelt tilbud på ændring af signalforholdene. Der konstateres for lav antennehøjde og der rejses tvivl om mastens bæreevne for flere antenner. Efter flere bestyrelsesmøder besluttes det, at en ny mast på 68 meter købes gennem det nye bestyrelsesmedlems forbindelser. Den gamle mast sælges "på roden" til Skelmose, Varde for 12.000,- kr. Stofa, Horsens er endeligt kvittet til fordel for Skelmose Elektronik, Varde, der også skal etablere anlægget i Østparken. Den nye mast rejses den 17. november 1977, og hele anlægget renoveres, dobbelt-antenner monteres, og på generalforsamlingen den 3/4-78 konstateres stor tilfredshed med de forbedrede signaler over det hele. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at undersøge prisen for en "reparationsgennemgang" plus et årligt eftersyn efter kassererens forslag. Tilslutningsprisen forhøjes til 3300,- kr, medens kontingent er uændret 100,- kr årligt. Endelig vedtages at give foreninger rabat- både ved tilslutninger og det årlige kontingent.
Der følger nu et roligt år uden større problemer, hvilket afspejler sig på generalforsamlingen den 26/2-79, hvor der var mødt 1 (skriver eet) medlem udover bestyrelsen, et godt billede af, at der ikke har været særligt at klage over. Der er nu 463 medlemmer af 780 mulige, ca 60 procent. Igen et billede af fremsynethed fra anlæggets fædre. Uden kommunal-bestyrelsens velvillighed og økonomiske opbakning ville det have haft lange udsigtermed en antenneforening i Oksbøl plus en kraftig fordyrelse.

Foreningen løber ind i et problem vedrørende stander-placering i Vestparken. På et møde i maj 79 holdes et møde med formanden for Teknisk Udvalg.
Han fik forelagt et tilbud fra Skelmose om hævning af standerne og mente, at Teknisk Udvalg ville se velvilligt på sagen, men 9/7-79 fralægger kommunen i brev sig ansvaret. De "gamle" medlemmer af bestyrelsen erindrer imidlertid , at kommunens folk selv har placeret standerne over hele byen, og at problemet er opstået ved at vejbaner og fortove er hævet i Vestparken. Overfladevand kan derfor sive ned i standerne med kortslutning og erodering til følge. Antenneforeningens bestyrelse er derfor indstillet på at tage et eventuelt retsopgør om nødvendigt. Men det blev ikke nødvendigt . I efteråret 1980 giver kommunen et akceptabelt tilskud samt retablerer fortove.
I juni 1980 slår lynet ned i Masten, og regningen blev på 69.000. Godt at hele anlægget var kaskoforsikret.

Foreningen kører nu stille og roligt, hvilket afspejler sig i, at der til generalforsamlingen stadig kun tropper 5-6 medlemmer op - og ikke engang for at klage. Økonomien er også tilfredsstillende, og i 1980 bliver foreningen gældfri overfor kommunen - der forøvrigt er vores eneste kreditor. Der er tegnet servicekontrakt med Skelmose Elektronik, og man er igang med en totalrenovering af hele anlæget. Det vil strække sig over 2-3 år. Ved at tage renoveringen over en længere periode, kan foreningen være selvfinancierende. Endvidere løber udviklingen så hurtigt, at det er formålstjentligt at tage nyanskaffelser med ro. Foreningen kvitterer for de gode resultater, der er nået, med at invitere bestyrelsen , repræsentanter fra Skelmose - alle med damer, der jo tit har "slæbt læsset" under afbrydelser og lignende - til en middag.
Foreningen kører fortsat stille og roligt - og lægger penge til side. Ved generalforsamlingen den 23-2-83 var der forslag om at købe obligationer for foreningens formue i Sparekassen. men kassereren var bange for kursudsving, og mente iøvrigt, at forrentningen på aftalekonto var særdeles rimelig. Foreninger som vor forening er jo ikke skattepligtige, så afkastet er iorden. Der er nu 600 medlemmer ud af 875 mulige.
Oksbøl ekspanderer stadigvæk. I 1984 udbygges Andelsforeningen på Hans Jørgensvej, og Almennyttig Forening bygger 20 lejligheder i Engparken på Gammel Møllevej. Det styrker Antenneforeningens økonomi, så ved generalforsamlingen den 28-2-85 har foreningen en formue på over en halv million kr og 650 medlemmer. På samme generalforsamling trækker foreningens første formand E.Buhl sig ud af bestyrelsen på grund af fraflytning.
På et bestyrelsesmøde i maj 1985 vedtages at tilslutte plejehjemmet Poghøj på D-1 streng for 22.062,- kr plus moms. Anlæg og forstærkere på plejehjemmet er foreningen uvedkommende. Kontingent beregnes efter 34 tilslutninger med gældende dagspris minus 60 %. På samme møde ændres foreningens ansvar til at gælde til første stik i beboelsen. Tilslutningsprisen ændres til ar omfatte 1 stik-dåse plus stikledning på 30 meter, eksklusiv gravearbejde, og prisen er nu 4.400,- kr.

I august 1986 bliver foreningen iøvrigt grundejer, idet grunden, hvor masten og antennehus er placeret, købes af Vandværket for et symbolsk beløb på 14.790,- kr + omkostninger ved handelen (det var 84 kroner pr kvadratmeter - ikke byggemodent). Der er nu 720 medlemmer i foreningen.
Telefonselskabet JTAS er meget interesserede i at levere signaler fra hybridnettet.JTAS har undersøgt, om det ville være muligt at etablere fordelingspunktet på Baunhøj, for eventuelt at kunne forsyne både Vrøgum og Oksbøl med signaler.

Undersøgelsen viste, at afstandene ville blive for store, hvorfor fordelingspunktet er planlagt til Nørregade ved Telefoncentralen. Teknisk Udvalg indkaldte til et møde med Oksbøl- og Vrøgum antenneforeninger, der begge samstemmende gav udtryk for ikke at være interesserede. Prisen må formodes at ville blive 2-300 kr pr husstand - om måneden. Tilslutningen var planlagt til at skulle ske i 1990.
I stedet søges P & T om tilladelse til opsætning af parabolantenner. En sådan tilladelse kan gives, når hybridnettet i ikke kan tilsluttes inden 24 måneder. Vi får tilladelsen, men problemet er, at vort fladnet kun er forberedt for 6 programmer. Der skal altså foretages en renovering af vort anlæg. En fuld udbygning til 18 kanaler vil koste ca 2,5 millioner kroner. Foreningens formue er ved udgangen af 1986 på ca 870.000 kr, og der er ca 750 medlemmer. Der skal altså lånes en del penge. En udbygning til 10 kanaler anslåes at ville koste 1,2-1,3 millioner. På generalforsamlingen i februar 1987 er der en kraftig tilkendegivelse af, at man ønsker satelitprogrammer, og samtidig giver man bestyrelsen mandat til at gå igang med arbejdet. Det besluttedes at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med emnet: "Hvilke programmer skal vi modtage?"
Ekstrageneralforsamlingen gav klar tale: De to engelsksprogede Sky- og Superchannel. De vil koste ca 150.000,- kr. En forhøjelse af tilslutningsprisen på 500,- kr kan komme på tale, hvilket generalforsamlingen kunne tilslutte sig.Udbudet af programmer bliver jo også større for nye medlemmer, så det må være rimeligt at skulle betale for det.

Med de nye stel, der nu skal anskaffes for at give plads til apparaturet, bliver det nødvendigt at udskifte vort første lille skur med et større antennehus. Tømrer Bent Nielsen leverer et meget fint hus med plads til det hele, og samtidig sælger foreningen en tilslutning i Østergade.

På bestyrelsesmødet 10-6-87 gives udtryk for fuld tilfredshed med det nye hus. De nye programmer er også en realitet, og formanden har fået den gode idé at få trykket informationskort, der omdeles og ligger til fri afhentning på alle offentlige kontorer og i forretninger. En god service for vore medlemmer og samtidig en god reklame for foreningen.
"De gamles hjem" Kirkegade 2 skal renoveres og ombygges til 10 lejligheder. Der er betalt tilslutningsafgift, men kontingentbetalingen skal ændres.
Det besluttes at købe en feltstyrkemåler.
Foreningen har fået en opkrævning på copydan-afgift. Denne afgift er at betragte som tvangslicens, der bliver pålagt samtlige antenneforeninger med over 25 medlemmer. Det har samtlige antenneforeninger fundet helt urimeligt, og FDA har anlagt sag mod Copydan, og denne dom afventes af os alle. Det er ikke beløbet - der skulle fordeles til kunstnerne - der vækker harme, men at det kun er antenneforeninger, der skal betale, og at beløbet opkræves 2½ år bagud.
Foreningen har indbetalt 40.700,- kr på en bunden konto til dækning af afgiften for at undgå eventuelle retskrav om for sen indbetaling, så nu afventer vi retssagens udfald mellem FDA og Copydan.
Foreningen kører atter stille og roligt med stor tilfredshed blandt medlemmerne med de nye satellitprogrammer. Alligevel ønsker bestyrelsen at undersøge mulighederne for en udvidelse til 12 kanaler og en eventuel udnyttelse af sidekanaler til 18 kanaler.

Der er enighed om at indhente flere end eet tilbud på ombygningen, men der er ligeledes enighed om at slå koldt vand i blodet, og endelig ikke forhaste sig. Det kan blive en bekostelig affære, da vort fladnet jo stadig kun er beregnet til 6 kanaler..

Den samlede bestyrelse er inviteret på besøg hos Skelmose, Varde den 30-3-1988. Det tilbud på ombygning, der blev forelagt, kom noget bag på bestyrelsen, men udviklingen løber så hurtig, så vi afventer begivenhedernes gang, og vi vil indhente tilbud hos Jaspers Radio, Esbjerg.
Der afholdes bestyrelsesmøde den 27-4-88, og der foreligger nu et revideret tilbud fra Skelmose om en renovering og en udbygning af vort anlæg. Den tidligere beslutning om alternative tilbud bliver eenstemmigt forkastet, og Skelmoses tilbud accepteres. Det hele skal foregå over en kortere årrække, så financieringen kan ske uden ekstra udgift for medlemmerne. Endvidere besluttes at udvide radioprogrammerne med lokalradio M og Radio Varde.
TV2 begynder udssendelser den 1-10-1988.Dem har vi jo pligt til at udsende, så den kan tages på vor kanal 12. Det kan give lidt forstyrrelser på kanal 11, hvor vi har lagt tysk program 3, men det er kun kortvarigt indtil anlægget er modificeret.
I oktober 1988 modtager foreningen en henvendelse fra JTAS om muligheden for at anbringe to paraboler i vores mast i forbindelse med radiokædeanlæg fra Blåvand til Varde. Skelmose undersøger, om vores mast kan bære dem. De giver grønt lys, og så er vi da interesserede. På et møde med repræsentanter fra Jysk Telefon A/S enes man om en eengangserstatning på 20.000,- kr plus udgiften til strømforbrug. Alle udgifter vedrørende anlæg o.s.v. betales selvsagt af JTAS, som på grundlag af ovenstående vil udarbejde en kontrakt.
Tidligere nævnte beslutning om udbygning til 11 kanaler, hvor første etape nu er udført, besluttes at fortsætte med udbygning af fladnettet, dog minus hovedstationen. Som nævnt tidligere sker udviklingen så hurtig, og i november får foreningen et meget favorabelt tilbud om hovedstationen, så det besluttes at sætte arbejdet igang med det samme - og arbejdet er afsluttet inden nytår.
På generalforsamlingen den 20-2-1989 redegjorde formanden for udviklingen i det forløbne år, og nævnte at foreningen nu har 810 medlemmer tilsluttet, og at udvidelsen til de 11 kanaler havde kostet 600.000,- kr.
Der blev fra flere sider ytret ønske om flere kanaler (altså en yderlige udvidelse), men formanden forsvarede bestyrelsens politik med hensyn til investeringer uagtet foreningens forholdsvis store formue, og senere blev bestyrelses politik desangående da også benævnt: den rigtige vej.
Den 14-3-1989 forelå et tilbud fra Skelmose om en ny radiodel i vort anlæg samt tilbud på RTL+ og SAT-1. Formanden havde endvidere på mystisk vis "fundet" et flot Logo til foreningen, og det blev vedtaget at købe dette Logo for 500,- kr. Bestyrelsen besluttede samtidig at hæve tilslutningsprisen til 6100,- kr, kontingentet var på generalforsamlingen hævet til 400,- kr. På generalforsamlingen var også vedtaget små vedtægtsændringer. Da vores love aldrig har været underkastet sagkyndig behandling, besluttedes det at forelægge dem for en sagfører.

Sommeren kører stille og roligt, men i oktober er det nødvendigt at samle til et bestyrelsesmøde. Ved året udløb er det ikke længere muligt at modtage SKY-kanalen, da den skal flyttes til Astra Satellitten. Den "gamle" kasserer fra foreningens start har besluttet at nedlægge sin bestyrelsespost fra næste gang, han er på valg, og har fundet det betimeligt at finde en afløser på nuværende tidspunkt. Årsagen er også, at foreningen agter at få regnskabet kørt gennem P & T - mod tidligere hos Multidata - fra det nye regnskabsårs begyndelse. Det antages at ville give en lettere arbejdsgang.
På generalforsamlingen den 22-2-90 berettede formanden, at der nu var 811 tilsluttede medlemmer. Der havde ikke været særlige driftsforstyrrelser i året, men efter den forgangne nytårsnat var der sparket 27 antennehætter i stykker. Det er kedeligt, at den slags kan finde sted i vor fredelige, lille by, og vi så os nødsaget til at politianmelde det skete af hensyn til forsikringen. Renoveringen af anlægget til nabokanaldrift er nu tilendebragt, og formanden forklarede sammensætningen til kanalerne TV3 - RTL - SAT 1 og TV 2. Der er investeret 800.000,- kr i renoveringen, men bestyrelsen er overbevist om, at det er en god investering. Der blev klaget over skygger på de danske programmer, og J. Nielsen fra Skelmose vil undersøge problemet. Endelig var der ønsker om at kunne modtage TV-Esbjerg, og det kunne vi prøve i en forsøgsperiode.
På et senere bestyrelsesmøde blev nyanlæg i den nye udstykning "Nørreparken" drøftet, og formanden kunne fremlægge et tilbud fra Skelmose på ca 173.000- kr, hvilket bestyrelsen kunne acceptere.

I løbet af sommeren 1990 opsættes den 3. parabol til Scan-Sat for modtagelse af TV3. De skygger, der blev klaget over på generalforsamlingen, mener Skelmose kunne skyldes refleksioner fra "skorstenen" på Nybro gasanlæg, men den påstand ville vi ikke umiddelbart købe, og der skal laves forsøg med en ny TV2-antenne. Forsøget med Alt-TV, Esbjerg, der er lagt ind på kanalen, hvor vi modtog tysk kanal 3, skal køre til næste generalforsamling. Der er i øjeblikket en kassebeholdning på 1.100.000,- kr, og det besluttes at tilstå den nye kasserer en skrivemaskine, men med så godt et regnskab, kan det ikke være nødvendigt og så at få en ny regnemaskine.

Til generalforsamlingen den 28-2-91 havde bestyrelsen medbragt et par spørgsmål til forsamlingens afgørelse: Alt-Tv kontra tysk TV3 og genoplukningsgebyr hæves til 1.000,- kr. Der blev afgivet 16 stemmer for Alt-TV mod 8 imod og 3 blanke. Forslaget om at hæve genoplukningsgebyret til 1.000,- kr blev vedtaget. Udvidelsen af anlægget til Nørreparken er nu tilendebragt, men endnu ikke taget i brug.

Generalforsamlingen sluttede med, at formanden takkede den afgåede kasserer, der nu endelig trak sig helt ud af bestyrelsen.
Foreningen kører stille og roligt videre uden de store problemer. Men pludselig får kanalen Eurosport økonomiske vanskeligheder og må udgå. I stedet prøvesendes kanalen "Discovery", der for en stor dels vedkommende har sine udsendelser tekstet med danske undertekster. Der er iøvrigt en mængde gode naturoptagelser på Discovery-kanalen. Endvidere udbygges radiosiden med StarSat Radio, så der nu er 10 radiokanaler.

På generalforsamlingen den 27-2-92 blev der da også givet udtryk for fuld tilfredshed med udbuddet af kanalerne, og det blev vedtaget at gøre Discovery permanent. Formanden kunne også i sin beretning nævne, at alle 38 boliger i Nørreparken var taget i brug, hvilket naturligvis styrker foreningens økonomi.
I sensommeren 1992 beslutter bestyrelsen at starte en hvervekampagne i den "gamle bydel" for at få afhændet de "uvirksomme" tilslutninger. De udbydes til udsalgspris 4500,- kr, og der afsættes en snes tilslutninger.
Den 19-10-92 slår lynet igen ned i masten, og skaden beløber sig til 132.000,- kr. Igen drager foreningen fordel af den hurtige service fra Varde, for kun få medlemmer mærker væsentlig til afbrydelsen.
Antenneforeningen modtager et nyt tilbud om udvidelse af kanalerne - et S-kanal forslag i frekvensområdet 47-300 mhz til ialt 22 kanaler. Når kanalantallet overstiger 11 kanaler, skal de efterfølgende kanaler fordeles i UHF-båndet, men der er kabeltabet dobbelt så stort som på VHF-båndet, og derfor kan signaler ikke transmitteres direkte hele vejen fra hovedstation til abonnenterne med tilstrækkelig styrke. En del af kanalerne kan derfor være S-kanaler (sidekanaler). En S-kanal ligger uden for de normerede TV-bånd, som navnet næsten selv siger, og kan anvendes i ældre anlæg. Anlæg med S-kanaler skal være HF-tætte, da de ellers kan forstyrre andre tjenester.

Til generalforsamlingen den 22-2-93 var der mødt 30 medlemmer. Formanden oplyste, at der nu var 920 medlemmer i foreningen. Han gennemgik i sin beretning, at EF blander sig i overgangen til D2-mac systemet. MAC er een af de nye TV-standarter, der ellers forventedes at blive indført i de kommende år. Disse standarter anvendes fortrinsvis i forbindelse med Satellit-TV med en væsentlig forbedring i billedkvaliteten og mulighed for flere lydkanaler i digital stereo til følge. I stedet satses nu åbenbart kun på HD-TV (High Definition) høj opløslighed.
Der blev på generalforsamlingen fremsat forslag om flere TV-programmer (igen), hvoraf een skulle være TV1000. Det blev besluttet, at de skulle udsendes på S-kanalerne, til trods for advarsler om, at ikke alle TV-apparater kan håndtere S-kanalerne.

På generalforsamlingen var der fra en enkelt side skarp kritik af bestyrelsens måde at forvalte foreningens formue på. Det var fortrinsvis forrentningen, der var utilfredshed med, da 1 mill. var bundet i 1 år til 10%. Nu kan ingen vel forvente, ej heller forlange, at almindelige mennesker i en bestyrelse skal haveså stor financiel indsigt, som kritikken fordrede, men tiden viste, at langtidsaftalen ikke var så ringe endda. Ved udgangen af 1993 var renten på aftalekonto for 1.000.000 på 3 måneder faldet til 5.25%, på et år til 4,75%, så selv genier kan åbenbart tage fejl.

Endelig kunne foreningen så den 1. september 1993 præsentere 18 TV-programmer for medlemmerne, og 1. oktober yderligere 1 program (TV1000) plus 5 nye FM-programmer, ialt 19 TV- og 15 FM programmer i en fin kvalitet.

Oksbøl, den 11/1-94
H.Thøjsen

© Copyright 2024 voresnet.dk Designet og udviklet af Design Fordi